Alle kerkvieringen zijn tot nader order i.v.m. het Coronavirus afgelast. Ook de publieke vieringen i.v.m. Pasen en in de Goede Week.

 

MEDEDELINGEN VOOR DE KOMENDE WEGWIJZER

Misintenties kunnen worden doorgegeven tot en met maandag 4 mei bij Door Brouwer, Fabriekspad 9 9164 KR Buren mail wp.brouwer@knid.nl
Kopij voor de Wegwijzer uiterlijk 4 mei inleveren bij Corrie Mosterman, Hans Jochemstraat 4 Nes mail aa.mosterman@knid.nl
De bijdrage voor de misintenties kunt U ook overmaken op Banknummer NL76RABO0136100163 t.n.v. kerkbestuur met vermelding van misintenties
De volgende Wegwijzer loopt van 17 mei tot en met 28 juni.